Knelpunt leeftijdsdiscriminatie en generatiepact

Afbeelding
Image
Reijn Professionals
Paginasecties
Tekst

In de sector Gemeenten hebben sociale partners in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) ter stimulering van de arbeidsmarkt de mogelijkheid gegeven een generatiepact in te voeren. Hier wordt inmiddels door diverse gemeenten gebruik van gemaakt.

Het generatiepact biedt de gemeentelijke organisatie de keuze om vacatureteksten af te stemmen op specifieke leeftijdsgroepen, waaronder jongeren onder de 27 jaar. Dit vloeide voort uit het arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid dat door de Rijksoverheid is geïnitieerd, vanwege de hoge werkloosheidcijfers onder jongeren.

Leeftijdsdiscriminatie
Per 1 januari 2018 is er geen bij wet geregeld arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid meer om vacatures open te kunnen stellen voor specifieke doelgroepen. Dit betekent dat het openstellen van een vacature voor een specifieke leeftijdsgroep vanaf 1 januari in strijd kan zijn met het verbod op leeftijdsdiscriminatie op grond van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid (WGBL).

Generatiepact
Het generatiepact is één van de afspraken tussen sociale partners die tot doel heeft dat de personeelsopbouw meer representatief wordt voor de leeftijdsopbouw van de werkende bevolking. De combinatie om oudere medewerkers via een gunstige regeling de mogelijkheid te bieden om hun werkzaamheden af te bouwen in het kader van duurzame inzetbaarheid en daarmee formatieruimte te creëren voor het aantrekken van jongeren, is juist de kracht van het generatiepact. De afwezigheid van een bij wet ingesteld arbeidsmarktbeleid belemmert de inzet en de filosofie achter het generatiepact.

Arbeidsmarktbeleid
In de Rijksbegroting van het vorige kabinet stond in de periode 2015 tot en met 2017 in de Begrotingswet SZW een tijdelijke wettelijke grondslag opgenomen die het mogelijk maakte om in het kader van arbeidsmarktbeleid vacatures en wervingsteksten af te stemmen op bepaalde leeftijdsgroepen. Met ingang van 1 januari 2018 is dit specifieke arbeidsmarktbeleid niet meer opgenomen in de Rijksbegroting, waardoor het openstellen van vacatures voor jongeren juridisch niet meer mogelijk is. De reden is dat er geen onderscheid gemaakt mag worden naar leeftijd op grond van de WGBL.

Team Aanpak Jeugdwerkloosheid
Mede op initiatief van Team Aanpak Jeugdwerkloosheid is vanaf januari 2018 een structurele wettelijke basis in de Wet SUWI (wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen) gecreëerd voor werkgevers ter bevordering van de arbeidsparticipatie van jongere leeftijdsgroepen. Op grond van artikel 30b Wet SUWI kunnen bij algemene maatregel van bestuur nadere regels worden gesteld. Deze juridische grondslag is volgens Europees recht ook noodzakelijk om onderscheid naar leeftijd bij arbeid mogelijk te maken. Er wordt een verzoek gedaan aan de minister van SZW om zo spoedig mogelijk een wettelijke regelgeving voor het arbeidsmarktbeleid in te voeren, zodat er geen sprake meer kan zijn van leeftijdsdiscriminatie.

Bron: College voor Arbeidszaken / VNG

Block
Foto
Image
Wendy Springvloet
Wendy Springvloet
Jouw contactpersoon
Bericht
Naar het formulier
Telefoon
0492 - 50 66 20