Privacy statement

Subtitel
Wij nemen uw privacy uiterst serieus.
Paginasecties
Tekst

Dit is het privacy statement van Reijn B.V. en alle aan haar gelieerde vennootschappen. Deze vennootschappen worden hierna tezamen aangeduid als ‘Reijn’.

Reijn neemt de privacy van haar bezoekers zeer serieus en zal persoonlijke gegevens over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. Hierbij houdt Reijn zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Gegevens van websitebezoekers

In het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verzamelt Reijn, net als veel andere websites, bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie, zoals het type browser waarvan u gebruik maakt, de datum en tijd van toegang tot de website, de regio van waaruit u onze website bezoekt en de pagina’s en onderdelen van de website die u bezoekt en informatie u bekijkt.

De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website. Reijn kan deze informatie eventueel doorgeven aan derden. Deze gegevens kunnen worden bewaard voor toekomstig gebruik. Hiervoor maakt onze website gebruik van cookies. Zie voor meer informatie ons cookie statement of wijzig hier uw cookie instellingen.

Gegevens van zakelijke relaties

Onder zakelijke relaties wordt verstaan: werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties, zoals opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere bedrijven of instellingen.

Doeleinden gegevensverzameling
Reijn zal de over de zakelijke relaties verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

  1. om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening;
  2. om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
  3. om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
  4. om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
  5. om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web-omgevingen, portals en intranetomgevingen.
  6. om u te informeren over de producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op onze websites dan wel door informatie hieromtrent op te nemen in onze nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en dergelijke;
  7. om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

Welke gegevens
Reijn verwerkt onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), geboortedatum (optioneel, namelijk voor zover verstrekt), e-mailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens. Wanneer aan u een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten web- en mijnomgevingen, portals en/of ons intranet, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.

Gebruik door derden
Reijn kan de persoonsgegevens van werknemers en vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties doorgeven aan anderen indien dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening. Reijn kan uw gegevens bovendien doorgeven aan flexwerkers, (mobiliteits)kandidaten, sollicitanten, werknemers, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan Reijn uw gegevens verstrekken aan anderen indien zij daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel toestemming van u voor heeft gekregen. Verder kan Reijn uw bedrijfsprofiel of vacatures van uw onderneming, nadat u daartoe toestemming heeft gegeven, al dat niet geanonimiseerd op haar website plaatsen en/of openbaar maken.

Bijzondere persoonsgegevens
Reijn verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens, voor zover u hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende wet- en/of regelgeving. Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan Reijn verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Hieronder wordt mede verstaan de personeels-, financiële-, verzuim- en/of salarisadministratie, bewerkers, personen betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en de uitvoering van premiekorting- en subsidieregelingen.

Beveiliging

Reijn heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten Nederland. Reijn heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Ondanks de door Reijn genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Reijn kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld. Zie ook onze Digitale klokkenluidersregeling (responsible disclosure procedure).

Bewaren van uw gegevens

Reijn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt.

Inzage in, wijziging en verwijdering van uw gegevens

Via uw account heeft u inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen. Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Reijn. Indien u geen account hebt en uw gegevens wilt inzien en zo nodig wijzigen of laten verwijderen, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Reijn.

Verwijzingen en links naar andere websites

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Reijn geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Op deze websites valt u onder de privacyregels van die betreffende website. Lees daarom, indien aanwezig, het privacy statement van de website die u bezoekt.

Wijzigingen

Reijn behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacy beleid.

Vragen, opmerkingen of klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacy statement of de wijze waarop Reijn uw gegevens registreert en verwerkt, dan kunt u contact met ons opnemen per e-mail via info@reijnprofessionals.nl of door een brief te sturen naar Reijn Professionals, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 748, 5700 AS Helmond.