SER-akkoord over hervormingen op de arbeidsmarkt

Afbeelding
Image
Reijn Professionals
Tekst

Begin juni hebben de sociale partners in de Sociaal-Economische Raad (SER) een belangrijk advies uitgebracht over de hervorming van de arbeidsmarkt. Het advies stelt centraal dat flexwerk (oproep, ZZP, uitzenden, tijdelijke contracten) beter wordt gereguleerd ten gunste van het vaste contract. Meer zekerheid dus. Wat betekent dit advies voor werkgevers, werkenden en intermediairs? In dit artikel vertellen we je hier meer over.

Meer zekerheid en duidelijkheid voor werkenden

Volgens de SER zorgen de grote verschillen tussen contractvormen voor ongewenste concurrentie op arbeidsvoorwaarden. De oplossing moet worden gezocht in de ‘basis’ van de arbeidsmarkt: meer zekerheid en duidelijkheid bieden aan flexwerkers, werkgeverschap aantrekkelijker maken en echt ondernemerschap blijven faciliteren.

Een nieuw kabinet aan zet

Het advies van de SER is daarmee het logische vervolg op het rapport van de commissie Borstlap uit 2020. Deze commissie gaf denkrichtingen aan om de dreigende tweedeling op de arbeidsmarkt tussen ‘vast’ en ‘flex’ tegen te gaan. Het SER advies kan rekenen op brede steun bij de vakbonden en werkgeversorganisaties. Zij doen een duidelijke oproep: deze hervormingen zijn spoedig nodig, niet in de minste plaats omdat het einde van de coronacrisis in zicht komt. Maar er zijn ook zorgen uit de hoek van zzp’ers zelf. Het komende kabinet zal uiteindelijk beslissen welke hervormingen uit het advies omgezet worden in nieuwe wetgeving.

De relevante hoofdpunten uit het advies

  • Er wordt een ‘rechtsvermoeden’ van werknemerschap geïntroduceerd bij een tarief minder dan € 35 euro per uur. Als de werkende meent dat hij/zij werknemer is, is het aan de opdrachtgever om te bewijzen dat de werkende geen werknemer is. Daarmee komt ook het handhavingsmoratorium van de Belastingdienst te vervallen.
  • Voor hogere tarieven verandert er in principe niets. De verdere ontwikkeling van de webmodule kan bijdragen aan het verkrijgen van duidelijkheid over de aard van de arbeidsrelatie.
  • Zzp’ers moeten zich verplicht gaan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid conform het voorstel van de Stichting van de Arbeid van maart 2020. Ook de afspraken uit het Pensioenakkoord worden ten aanzien van het pensioen van zzp’ers opgevolgd.
  • Er moet een sociaal vangnet voor zzp’ers gecreëerd worden waaraan zij zelf bijdragen. De (T)OZO kan hiervoor als voorbeeld dienen.
  • De zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd. Hiervoor in de plaats komen andere fiscale faciliteiten voor zelfstandige ondernemers die daadwerkelijk risico lopen met eigen investeringen.

Daarnaast adviseert de SER maatregelen om te voorkomen dat mensen jarenlang in tijdelijke contracten werken die minder zekerheid bieden. Zo moeten oproepcontracten worden vervangen door contracten met minimumuren en mogen uitzendkrachten maximaal drie jaar tijdelijk ingezet worden. Daar staat tegenover dat werkgevers in zware economische omstandigheden meer wendbaarheid wordt geboden door beperkte verlaging van de arbeidsduur en re-integratieverplichtingen bij ziekte te verlichten. Ook wordt stevig ingezet op van-werk-naar-werk en een ‘leven lang ontwikkelen’.

Wat is de waarde van dit advies voor zelfstandige professionals?

De voorgestelde hervormingen zijn begrijpelijk. Concurrentie op arbeidsvoorwaarden en schijnzelfstandigheid is onwenselijk. Positief is een duidelijkere ondergrens voor zzp’ers die ruimte laat aan de bovenkant van de arbeidsmarkt. De positie van de echte zelfstandige professional wordt daarmee erkend. Ook bieden de voorstellen over basisvoorzieningen voor zzp’ers bruikbare aanknopingspunten richting meer zekerheid.

Maar lost het advies ook de gesignaleerde knelpunten op? De voorstellen zijn op veel punten immers nog niet uitgewerkt en juist die uitwerking is zo moeilijk. Ontstaat de zo gewenste duidelijkheid zonder een wettelijke en onderscheidende definitie van een zzp’er? Is de inkomensgrens wel handhaafbaar? En is die inkomensgrens geen verkapt minimumtarief dat eerder op juridische bezwaren stuitte en mislukte? Dat zijn belangrijke vragen die nog beantwoord moeten worden.

Reijn ziet advies als belangrijke eerste stap

Als inhuurpartner verbindt en ontzorgt Reijn organisaties en (zelfstandige) professionals in de publieke sector. Voor hen is het belang van meer duidelijkheid en zekerheid groot. Tegelijkertijd mag het niet ten koste gaan van ondernemerschap. Reijn onderschrijft het doel om meer balans hierin aan te brengen en ziet het advies als een belangrijke eerste stap in de goede richting.

Het SER-advies sluit daarmee ook goed aan op ons uitgangspunt van ‘goed opdrachtgeverschap’ richting zzp’ers en organisaties in de publieke sector. Reijn ontzorgt opdrachtgevers en zzp’ers ten aanzien van de administratieve, financiële en juridische zaken en biedt zekerheid voor opdrachtgevers met een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst voor tussenkomst in de keten, inclusief control framework. Daarnaast biedt Reijn vanuit goed opdrachtgeverschap extra's en services aan zzp’ers gedurende de looptijd van hun opdracht(en). Alles erop gericht om de zelfstandige professionals met hun kennis en kunde een belangrijke bijdrage aan de publieke sector te laten leveren.

De verwachting is in ieder geval dat het nieuwe kabinet met het advies in de hand aan de slag gaat met het zzp dossier. Reijn vindt het belangrijk dat het kabinet alle partijen betrekt en hun kennis en ervaring benut bij de verdere invulling hiervan. Bij het SER-advies is dat onvoldoende gebeurd. Dat is ook de duidelijke oproep van zzp’ers en brancheorganisaties zoals de Bovib en I.ZO (waar Reijn lid van is). Dat komt het draagvlak en de uitvoerbaarheid ten goede.

Vragen?

Uiteraard blijft het wachten tot een nieuw kabinet gevormd is en welke plannen zij presenteren, maar onze verwachting is dat het advies grotendeels overgenomen zal worden in nieuwe wetgeving. Reijn houdt de ontwikkelingen uiteraard goed in de gaten.
Heb je een specifieke vraag over de nieuwe hervormingen op de arbeidsmarkt vanuit jouw organisatie? Onze specialisten adviseren graag. Stuur een bericht of bel ons via 0492 - 50 66 20