Ontwikkelingen gemeentelijk verlof én vitaliteit na invoering Wnra

Afbeelding
Image
Reijn Professionals
Tekst

Met de invoering van de Wnra op 1 januari 2020 is de eerste genormaliseerde Cao gemeenten al even een feit. Maar op 1 januari 2021 loopt deze alweer af. In de onderhandelingen over de Cao is destijds besloten de afspraken rondom wijzigingen in verlof naar achteren te schuiven. Van uitstel komt geen afstel; er is een werkgroep aan de slag gegaan om te kijken naar bindende afspraken over verlof en vitaliteit. Deze werkgroep is inmiddels klaar en heeft haar bevindingen gepresenteerd. In dit artikel lees je in het kort hoe en wat men rondom verlof en vitaliteit (op termijn) voorstelt te veranderen.

Verlof, hoe zat het ook alweer?

Al in 2018 is er gesproken over de harmonisatie van het verlofhoofdstuk uit de (destijds nog) CAR/UWO. Ook toen was er een werkgroep geformeerd en is er een rapportage verschenen. Tijdens de onderhandelingen die volgde tussen de VNG en de bonden lukte het niet om het eens te worden. Het grootste struikelblok was het overgangsrecht voor bovenwettelijk verlof (specifiek de duur van de opbouw/afbouwperiode daarvan) en het alternatief voor de leeftijdsdagen. De bonden dachten aan een generatie- en vitaliteitspact als alternatief, maar de VNG wilde hier geen landelijke afspraak over maken en dit aan gemeenten (lokaal) zelf laten.

De ‘spaarverlofregeling’

De werkgroep ‘2020’ komt met een alternatief. Met het afspreken van een zogenaamde ‘vitaliteitsspaarverlofregeling’ bepalen werknemers zelf hoe ze het gespaarde verlof inzetten en kunnen ze dit dus ook op oudere leeftijd gebruiken om minder uren te werken. Het idee daarbij is dat werkgever en werknemer bijdragen aan deze spaarpot en dat sommige werknemers op termijn iets inleveren op hun aantal bovenwettelijke verlofuren.

Vitaliteit met Cao-norm

De wens van de VNG en de bonden is om voorwaarden en middelen te bieden waarmee medewerkers kunnen werken aan hun vitaliteit. De precieze invulling van het vitaliteitsbeleid is vormvrij maar er is wel de wens een Cao-norm te stellen. Na overleg met OR dient er een beleidsplan Vitaliteit te zijn met daarin onder andere:

  • Een periodieke peiling over werkdruk en de maatregelen die de werkgever daar tegen neemt;
  • Een periodieke bespreking met de OR over de personele bezetting en eventuele benodigde maatregelen op korte en langere termijn om de bezetting op orde te houden;
  • De aan de OR voorgelegde werktijdenregeling, Arbobeleid inclusief de RI&E én de al bestaande Cao afspraken over bijvoorbeeld loopbaanadvies, persoonlijk ontwikkelplan en de lokale aanvullingen op het IKB uit de Cao;
  • Maatwerkafspraken over het op kunnen nemen van extra verlof ter voorkoming of oplossing van vitaliteitsproblemen, het faciliteren van minder werken voor oudere werknemers en het beter in balans kunnen brengen van werk en privé;
  • De ontziemaatregelen voor medewerkers die fysiek en mentaal niet gezond de pensioenleeftijd kunnen halen. Hierbij kan o.a. gebruik gemaakt worden van de vrijstelling van de RVU-boete over 21.000 euro bruto gedurende drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze ‘zware beroepen’ zouden dan lokaal als zodanig geoormerkt moeten worden.

En hoe nu verder?

Zoals gezegd is bovenstaande het door de werkgroep geformuleerde alternatief voor de huidige situatie. De VNG houdt van 14 september tot en met 23 oktober ledenraadplegingen over de inzet voor het cao-overleg. Het advies van de werkgroep is ook onderdeel hier van. Op 1 november wordt vervolgens gestart met het cao-overleg. De inzet is om vóór 1 januari 2021 een nieuw akkoord te hebben. Of en hoe deze onderwerpen al in de eerstvolgende Cao een plekje bemachtigen is nog de vraag. We houden het in de gaten!

Bron: VNG advies verlof en VNG advies verlof en vitaliteit