De belangrijkste wijzigingen in de CAO PO op een rij

Afbeelding
Image
CAO PO
Contentblokken
Tekst

De nieuwe tekst van de cao PO 2019-2020 is eind maart gepubliceerd. Wijzigingen in salaris en de eenmalige uitkering waren toen al doorgevoerd. De wijzigingen in de vernieuwingshoofdstukken, en dus de acties die hieruit voortvloeien, werden pas duidelijk toen de coronacrisis haar intrede deed. In deze periode hebben de schoolbesturen het natuurlijk ontzettend druk gehad met crisismanagement; onderwijs op afstand, uitval personeel en noodopvang. Nu is de meivakantie voorbij en de deuren gaan weer (deels) open. Wat waren ook alweer de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe cao PO? En welke deadlines naderen met rasse schreden? Hieronder zetten we de belangrijkste wijzigingen uiteen.

Aan de slag met het functiehuis

In Hoofdstuk 5 van de cao enkele ingrijpende wijzigingen doorgevoerd. Enkele wijzigingen in dit hoofdstuk zijn belangrijk bij het aannemen van nieuwe medewerkers. Zo kun je nieuwe medewerkers voortaan enkel en alleen nog benoemen op basis van beschikbare functies in het functiegebouw. Bestaat de functie niet in je functiegebouw? Dan kun je iemand niet benoemen. Daarnaast dient het functiegebouw elk jaar opnieuw te worden vastgesteld door de werkgever, in overleg met de PGMR. Onderwerp van gesprek is of het functiegebouw voldoet en of er aanpassingen nodig zijn. Bestuurders, schoolleiders en HR zal dus vooruit moeten plannen.

Een ingrijpendere taak die op de agenda staat en voortkomt uit de nieuwe cao PO is het feit dat het functiegebouw voor de OOP-functies en (adjunct)directeuren geactualiseerd moest worden vóór 1 augustus 2020. De PO-raad heeft echter signalen ontvangen dat het voor veel schoolbesturen onhaalbaar is om deze deadline te halen. Echter omdat het belangrijk is dat het proces zorgvuldig verloopt, de P(G)MR betrokken dient te worden én het goede gesprek met medewerkers moet worden gevoerd, is deze dan ook uitgesteld tot 1 november 2020. Wel onder de voorwaarde dat arbeidsvoorwaardelijke gevolgen met terugwerkende kracht in werking treden per 1 augustus 2020.

Per functie moet bekeken worden of de inhoud nog actueel is. Wanneer dit niet het geval is moet er een nieuwe functie komen, dit kan een geheel nieuwe functie zijn of een van de (nieuwe) voorbeeldfuncties. Wanneer men een geheel nieuwe functie introduceert kan hiervoor een proefperiode van 2 jaar worden gehanteerd. Hierna wordt hij al dan niet definitief vastgesteld. De PGMR moet betrokken worden bij het gehele proces van actualiseren, zij hebben instemmingsrecht.

Naast het actualiseren van het functiegebouw wordt er ook verwacht dat de bijbehorende inschaling van de medewerkers naar behoren wordt afgerond, ook vóór uiterlijk 1 november 2020. Wanneer een medewerker in een functie komt die een lagere schaal heeft, behoudt de medewerker het huidige salaris én het hierbij horende uitzicht op periodieken. De directeuren worden opnieuw ingeschaald, de salarisschalen van de directeuren zijn in de nieuwe cao gewijzigd waarbij er voor de inschaling vanaf 1 augustus gekeken wordt naar taakinhoud in plaats van schoolgrootte. De toelages komen te vervallen, deze worden in de nieuwe cao meegenomen in het salaris. Het wijzigen van functie en/of salaris moet schriftelijk worden vastgelegd in een addendum op de arbeidsovereenkomst.

Ruimte voor een eigen beloningsbeleid

Een aantal zaken die betrekking hebben op de arbeidsvoorwaarden worden in de nieuwe cao PO minder vastgelegd. Het loslaten van harde regels die weinig ruimte bieden voor scholen als werkgever om zelf beleid te maken, bieden de kans voor de schoolbesturen om zich als werkgever écht te kunnen onderscheiden van de rest.

Periodieke verhoging

Wijzigingen in hoofdstuk 6 van de nieuwe cao PO geven schoolbesturen de mogelijkheid om een eigen beloningsbeleid op te tuigen. Zo kun je als schoolbestuur in overleg met de P(G)MR besluiten om de datum van de jaarlijkse periodiek te wijzigen zodat deze niet meer automatisch op 1 augustus staat, maar op de maand dat men in dienst is gekomen. De periodiek kan bijvoorbeeld ook gekoppeld worden aan het (goed) functioneren van de medewerkers. Ook ontstaat er meer ruimte voor de incidentele beloningen, het toekennen van een gratificatie hoeft niet meer samen te gaan met een goede beoordeling.

Inschalen van medewerkers

De artikelen die gaan over het inschalen van nieuwe medewerkers zijn komen te vervallen in de nieuwe cao PO. Arbeidsvoorwaardengesprekken waarin afspraken worden gemaakt over het salaris, de functieomschrijving zoals deze is opgenomen in het functiegebouw en de werktijdfactor worden verplicht. Het inschalen op basis van een loonstrook van de vorige werkgever is niet meer verplicht.

Zij-instromers

Ook voor het omgaan met zij-instromers zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Zij-instromers zijn vanaf nu verankerd in de cao. Er kan een contract voor bepaalde tijd worden aangegaan met zij-instromers voor de duur van 2 jaar. Wanneer er een contract voor onbepaalde tijd zou ontstaan via de ketenregeling kan er een ontbindende voorwaarde worden aangebracht dat het contract wordt ontbonden wanneer de leerbevoegdheid niet binnen afgesproken termijn wordt behaald. Er bestaat echter wel een zorgplicht vanuit de werkgever, het dossier moet op orde zijn! Zorg dat er procedures worden opgezet en handhaaf deze, zodat je niet voor verrassingen komt te staan bij de kantonrechter. Daarnaast is inschaling van zij-instromers op basis van bijvoorbeeld leeftijd of ervaring nu ook mogelijk. Ook hierin zijn schoolbesturen vrij om het beleid aan te passen.

Vanaf de nieuwe cao PO wordt de zij-instromer gelijk gesteld met een startend leraar. Ook de zij-instromer heeft vanaf nu recht op een bijzonder budget en begeleiding door een coach. De afspraken rondom begeleiding, professionalisering en de te bereiken doelen van zowel de startend leraar als de zij-instromer worden vastgesteld in een persoonlijk ontwikkelplan.

Vereenvoudiging van de vergoedingsregelingen

In hoofdstuk 7 zijn enkele wijzigingen aangebracht die ertoe leiden dat er vóór 1 augustus 2020 (deze deadline staat nog steeds en is niet versoepelt) bepaalde zaken met betrekking tot het beleid omtrent vergoedingen moeten worden besloten. Zo is de werkgever niet langer verplicht de verhuiskostenregeling uit de cao te hanteren. Ook hiervoor mogen de schoolbesturen zelf beleid opstellen en uitvoeren. Er moet in overeenstemming met de P(G)MR een eigen regeling opgetuigd worden. Dit mag de oude regeling van de cao zijn maar dit hoeft niet. Hetzelfde geldt voor de pensionkosten en de zakelijke reis- en verblijfkostenregeling.

Meer budget voor professionalisering

Met betrekking tot het professionaliseringsbudget in hoofdstuk 9 zijn enkele zaken veranderd. Het belangrijkste is dat het professionaliseringsbudget voortaan individueel te besteden is in plaats van collectief. Ieder werknemer krijgt 500 euro professionaliseringsbudget per jaar en 2 werkuren per week (naar rato van de werktijdfactor). Er is een spaarmogelijkheid voor maximaal 3 jaar. In 2020 en 2021 wordt dit bedrag zelfs verhoogd naar 600 euro per medewerker. Als je als werkgever deze uren van de medewerker wilt spenderen aan een studiedag, dan is dit alleen mogelijk wanneer de medewerker(s) hiermee instemmen. In de gesprekkencyclus wordt van medewerkers verwacht dat zij verantwoorden wat ze met de uren en budget hebben gedaan en/of van plan zijn. Ga met ze in gesprek over afspraken die voor beide partijen de meeste vruchten af werpen.

Benieuwd naar wat de cao wijzigingen voor jouw organisatie kunnen opleveren? Lees dan dit artikel van Ilse Minten over de kansen die de nieuwe cao PO biedt.

Wat biedt Reijn?

Veel veranderingen in de nieuwe cao PO dus, met hier en daar belangrijke deadlines om de zaken op orde te krijgen. Daarnaast veel extra vrijheid om jezelf als werkgever te onderscheiden van de massa.
De HRM consultants van Reijn kunnen jou helpen bij de implementatie van de nieuwe CAO binnen jouw organisatie. HR professionals met ervaring in de sector onderwijs. Wij begrijpen de veranderingen in de cao PO, weten welke ontwikkelingen er spelen op het gebied van verschillende HR thema’s zoals presteren & belonen, functie & waarderen en werving en selectie. Daarnaast hebben onze consultants ervaring met het schrijven van beleidsstukken en het creëren van draagvlak binnen organisaties voor duurzame oplossingen op het gebied van personele vraagstukken en veranderingen.

Meer weten over de beschikbaarheid van de consultants? Neem contact op met Wendy Springvloet via 0492 – 50 66 20 of hrmconsultancy@reijnprofessionals.nl