Aan de slag met de 'cao Aan de Slag'!

Afbeelding
Image
CAO PO
Tekst

Per 1 juli 2021 is de cao Aan de Slag een feit. Deze cao is toegespitst op de ongeveer 15.000 werknemers met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. De cao geldt voor mensen die met behulp van loonkostensubsidie in dienst zijn bij een gemeente, een gemeenschappelijke regeling (GR) of een andere publieke organisatie belast met de uitvoering van de Participatiewet, dan wel vanuit deze organisaties worden gedetacheerd. Werk jij bij een gemeente, GR of is jouw bedrijf inlener van deze doelgroep? Lees dan verder!

Waarom deze cao?

Sociale partners willen dat met deze cao mensen kunnen groeien in hun (persoonlijke) ontwikkeling en loopbaan. De cao dient als een springplank naar vast werk, bij voorkeur bij een reguliere werkgever met een vast contract. Aan de Slag is een doorstroom-cao met eenvoudige arbeidsvoorwaarden en een vangnet, mocht er geen passend werk zijn bij een reguliere werkgever. Vanuit werkgeversperspectief werden er nogal wat verschillende cao’s (cao SW, Gemeenten, SGO, cao van de inlener etc.) toegepast voor deze doelgroep, wat als lastig en tijdrovend werd ervaren. Dit akkoord moet leiden tot rust en duidelijkheid voor werkgever en werknemer.

Wat regelt de cao?

Op hoofdlijnen zijn de volgende zaken geregeld in de cao Aan de Slag:

  • De cao heeft een looptijd van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2023.
  • De arbeidsduur is 37 uur per week.
  • Er zijn drie generieke functieprofielen. Die horen bij drie verschillende niveaus van taken en verantwoordelijkheden. De 3 profielen sluiten aan bij de 3 loon-/salarisschalen.
  • Bij een fulltime dienstverband heeft een medewerker recht op 148 uur wettelijk verlof en 37 uur bovenwettelijk verlof.
  • Medewerkers vanaf 18 jaar bouwen pensioen op bij Stichting Pensioenfonds Werk- en (re)Integratie (PWRI).
  • Een medewerker die vanuit de werkgever met loonkostensubsidie in dienst treedt bij een reguliere werkgever, heeft een terugkeergarantie naar de oorspronkelijke werkgever.
  • Er wordt een opleidingsprogramma opgesteld om de ontwikkeling, begeleiding en opleiding van deze doelgroep vorm te geven.

De cao-tekst sluit zoveel mogelijk aan bij de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek (BW). Alleen daar waar dat niet passend is gezien de aard van de sector, zijn er van het BW afwijkende afspraken gemaakt. Specifiek als het gaat om de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is dit de wens gebleken. Concreet vragen de cao-partners middels een officieel besluit (AMvB) om uitzondering op artikel 8a Waadi voor deze doelgroep. Dit artikel regelt kortgezegd de gelijkheid aan loon voor gelijk werk. Driessen publiceerde al eerder een artikel over de WAB in relatie tot deze doelgroep.

Wat moet ik doen?

Momenteel vind de ledenraadpleging over het onderhandelingsresultaat plaats, de uitkomst hiervan wordt uiterlijk 1 juni 2021 verwacht. Nu de kans groot is dat de cao per 1 juli 2021 een feit is kan gestart worden met een inventarisatie, HR speelt daarin ongetwijfeld een grote rol. Ga alvast na hoeveel werknemers momenteel volgens welke cao worden verloond, wat de gevolgen t.o.v. de nieuwe cao Aan de Slag zijn voor deze groep en hoe de communicatie hierover plaatsvindt. Bekijk ook wat er aan advies aan het college/bestuur kan worden gegeven over het onderhandelingsresultaat. Neem tenslotte goed kennis van de nieuwe cao zodat er bij het aannemen van werknemers uit deze doelgroep meteen duidelijkheid is en adviseer het college/bestuur tijdig over de (ook financiële) consequenties. Kortom, ga Aan de Slag!

Waarin kan Reijn ondersteunen?

De HRM consultants en ZZP’ers van Reijn denken graag met je mee over de impact, het advies aan het college/bestuur, de implementatie en het arbeidsvoorwaardelijk vergelijk tussen de oude en nieuwe situatie. Met kennis uit de HR praktijk en ervaring met eerdere arbeidsrechtelijke vraagstukken uit de publieke sector, kijken we naar praktische oplossingen, passend binnen jouw werkgeverssituatie. Interesse? Neem contact op via 0492 - 50 66 20 of stuur een bericht via het reactieformulier.

Tekst